La Michaela - neobyčajný obchod v srdci kaviarne

Zásady spracovania / Ochrana osobných údajov

 

Ochrana osobných údajov

 

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobnýchúdajov, zásadami a právami, ktorémáte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

Kto je správca?

 

INFRATHERM Slovakia s.r.o., IČO 47578556, DIČ: 2024043109 so sídlom Ludvíka Svobodu 2357/8, 581 Poprad, Slovenská republika, zapísaný  na Okresnom  súde Prešov, vložka číslo:  30199/P, prevádzkovateľ webových stránok www.lamichaela.sk, správca,t. z. určujem ako budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom, na akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

 

Kontaktné údaje

 

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania Vašich údajov na mňa obrátiť, môžete ma kontaktovať na čísle telefónu+ 421 911 773 855 a na e-maile info@lamichaela.sk

 

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správcaVašich osobných údajovspĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR,  a teda že:

 

·         Budem spracovávaťVaše osobné údaje len na základeplatnéhoprávneho dôvodu, a to predovšetkýmoprávnenéhozáujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu

 

·         Spĺňam podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov

 

·         Umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plneníVašichpráv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

 

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

 

Spracúvam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 

 

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy.

 

Vaše osobné údaje v rozsahu: meno,  priezvisko, príp. akademický titul, dodacia adresa a e-mail bezpodmienečnek plneniu zmluvy  -  dodanie tovaru a telefonický kontakt pre účely kontaktovania pri doručovaní tovaru, alebo Vaše firemné údaje v rozsahu IČO, DIČ (príp. IčDPH), názov firmy,  sídlo firmy, dodacia adresa (v prípade že nie je zhodná so sídlom firmy), e-mail a tel. kontakt a pre prípadnú komunikáciu finančného charakteru (vyplácanie bonusov, spätných zliav alebo dobropisov) bankové spojenie.

 

Vedenie účtovníctva.

 

Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačnéúdaje) bezpodmienečne potrebujem na to, aby vyhovovali zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 

 

Marketing - zasielanienewslettera.

 

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), prekliky v newsletteroch  a čas najčastejšieho otvárania newsletterov, používam na účelypriameho marketingu - zasielanie obchodných informácii.

 

Ak stenašim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to na dobu 10  rokov od poslednej objednávky.

 

Ak ste naším spolupracovníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme potrebu zasielaných informácii slúžiacich aj ako vzdelávanie, a to po dobu celej spolupráce

 

Pokiaľ nie ste zákazníkom,Váš status sa dá definovať ako záujemca o problematiku, ktorej sa venujeme, zasielame Vámnewslettere len na základeVášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia Vášho súhlasu, ktorý sme dostali prostredníctvom webového formulára, osobného stretnutia na výstavách, odborných prednáškach, seminároch, kongresoch a pod.

 

Vo všetkýchprípadochmôžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zaslanom e-maile.

 

Pokročilý marketing na základe súhlasu.

 

Len na základeVášho súhlasu Vám môžeme zasielať inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia Vášho súhlasu. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

 

 

Cookies.

 

Pri prehliadaní našich webovýchstránok je zaznamenávaná Vaša  IP adresa, ako dlho sa na stránkezdržíte a na ktoréstránkyprichádzate. Používaniecookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako môj oprávnenýzáujemsprávcu, lebo verím, že vďaka tomu Vám môžem  ponúknuť ešte lepšieslužby.

 

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základeVášho súhlasu.

 

Webovéstránky sa dajú prechádzať tiež v režime, ktorýneumožňuje zbieranie osobných údajov. Používaniecookiesmôžete na svojom počítači zakázať.

 

Fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy

 

Len na základe Vášho súhlasu môžeme uverejniť a použiť Vaše fotografie a referencie, spätné väzby a pod., a to do doby, kým súhlas sami odvoláte.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

 

Chránim Vaše osobné údaje v maximálnejmožnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému trendu technického rozvoja.Prijal som a dodržiavam všetky možné (aktuálneznáme) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniuVašich osobných údajov.

 

Poskytnutie osobných údajov tretímosobám.

 

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia osobné údaje ochrániť ešte lepšie ako ja a na spracovanie osobných údajov sa špecializujú.

 

K Vašim osobným údajom majú prístup spolupracovníci (spracovatelia):

 

·         INFRATHERM Slovakia s.r.o. zastúpená konateľkou Ing. Michaelaou Sýkorovou

·     Jarmila Petrusková – ÚČTOVNÍCTVO A MZDY – účtovná firma spracúvajúca daňovú a účtovnú dokumentáciu

·         Daniel Sýkora, údržba a administrácia  www.lamichaela.sk

·     EXO TECHNOLOGIES,spol. s r.o. firma poskytujúce domény a webhostingové služby

·    General Logistics Systems Slovakia s.r.o, zabezpečujúca doručovanie tovaru objednaného zákazníkom

 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem však, že v takom prípade pri ich výbere budem klásť na spracovateľov minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba a budú doplnené do zoznamu spolupracovníkov (spracovateľov)

 

Poskytovanie osobných údajov mimo Európsku úniu.

 

Osobné údaje spracúvame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktorézaisťujú rovnakú úroveň̌ ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

Vašepráva  v súvislosti s ochranou osobných údajov

 

V súvislosti s ochranou osobných údajovmáte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu: info@lamichaela.sk

 

·         Právok informáciám, ktoré sú prístupné na tejto informačnejstránke  podľa zásad spracovania osobných údajov.

 

Vďaka právu na prístup k informáciám ma môžete  kedykoľvek vyzvať a v spolupráci so spracovateľmi doložím  v lehote 60 dní rozsah a formu spracovávaných osobných údajov.

 

·         Právo na doplnenie a zmenu

Pokiaľ sa niektoré z Vašich osobných údajov zmenia, alebo budú Vaše osobné údaje neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

 

·         Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že  spracúvam Vaše údaje nepresne, domnievate sa, že robím spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ).

 

·         Právo na prenositeľnosť.

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využitípráva na prístup k informáciám - len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe v lehote 60 dní.

 

·         Právo na výmaz (byť zabudnutý).

Vašimďalšímprávom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípadevymažemeVaše osobné údaje z môjho systému a aj zo systémuvšetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz  je lehota 90 dní.

 

V niektorýchprípadoch som viazaný zákonnou  povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažem všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané inýmzákonom. O dokončenievýmazuvás budem informovať  prostredníctvom e-mailu.

 

·         Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

 

Pokiaľ budete mať pocit, že s Vašimiúdajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máteprávo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rád pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som mohol prípadné pochybenia napraviť.

 

 

Odhlásenie zo zasielania newslettera a obchodných informácií

 

E-maily s inšpiráciami, článkamiči produktovými informáciami a službami a pozvánky týkajúce sa vzdelávania, prednášok, výstav či pozvánky na neformálne akcie pre aunity a Winalite partnerov alebo zákaznícke akcie Vám zasielame, pokiaľ ste nášzákazník na základe nášho oprávnenéhozáujmu.

 

Pokiaľ ešte zákazníkom nie ste, zasielame Vám ich len na základevášho súhlasu.

 

V obidvoch prípadochmôžeteukončiť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že všetci spolupracovníci, ktorí budú spracovávaťVaše osobné údaje, sú povinní zachovávaťmlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenieVašich osobných údajov. Táto mlčanlivosťtrvá́ aj po ukončenívzájomných vzťahov.. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

 

 

Spracované dňa 22. mája 2018

Poprad, Slovenská republika

 

 

                                                                                                                     Ing. Michaela Sýkorová

 

 

 

 

 

 

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018

 

 

contents ©2020 La Michaela - neobyčajný obchod | powered by Quick.Cart