Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

MACHALKA s.r.o., IČO 55 949 789, DIČ: 212 214 1626 so sídlom Rastislavova 3487/20, 058 01 Poprad, Slovenská republika, zapísaný  na Okresnom  súde Prešov, vložka číslo:  47091/P, prevádzkovateľ webových stránok www.lamichaela.sk, správca, t. z. určujem ako budú osobné údaje spracúvané a za akým účelom, na akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa budete chcieť v priebehu spracovania Vašich údajov na mňa obrátiť, môžete ma kontaktovať na čísle telefónu+ 421 911 773 855 a na e-maile info@lamichaela.sk

Prehlasujem

Prehlasujem, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR,  a teda že:

·         Budem spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu

·         Spĺňam podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov

·         Umožním Vám a budem Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracúvam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: meno,  priezvisko, príp. akademický titul, dodacia adresa a e-mail bezpodmienečne k plneniu zmluvy  –  dodanie tovaru a telefonický kontakt pre účely kontaktovania pri doručovaní tovaru, alebo Vaše firemné údaje v rozsahu IČO, DIČ (príp. IČO DPH), názov firmy,  sídlo firmy, dodacia adresa (v prípade že nie je zhodná so sídlom firmy), e-mail a tel. kontakt a pre prípadnú komunikáciu finančného charakteru (vyplácanie bonusov, spätných zliav alebo dobropisov) bankové spojenie.

Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujem na to, aby vyhovovali zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie newslettera

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), prekliky v newsletteroch  a čas najčastejšieho otvárania newsletterov, používam na účely priameho marketingu – zasielanie obchodných informácii.

Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú, a to na dobu 10  rokov od poslednej objednávky.

Ak ste naším spolupracovníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme potrebu zasielaných informácii slúžiacich aj ako vzdelávanie, a to po dobu celej spolupráce

Pokiaľ nie ste zákazníkom,Váš status sa dá definovať ako záujemca o problematiku, ktorej sa venujeme, zasielame Vám newslettere len na základe Vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia Vášho súhlasu, ktorý sme dostali prostredníctvom webového formulára, osobného stretnutia na výstavách, odborných prednáškach, seminároch, kongresoch a pod.

Vo všetkých prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý je v každom zaslanom e-maile.

Pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe Vášho súhlasu Vám môžeme zasielať inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia Vášho súhlasu. Ten môžete samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

Cookies

Pri prehliadaní našich webových stránok je zaznamenávaná Vaša  IP adresa, ako dlho sa na stránke zdržíte a na ktoré stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako môj oprávnený záujem správcu, lebo verím, že vďaka tomu Vám môžem  ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu

Webové stránky sa dajú prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy

Len na základe Vášho súhlasu môžeme uverejniť a použiť Vaše fotografie a referencie, spätné väzby a pod., a to do doby, kým súhlas sami odvoláte.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránim Vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú súčasnému trendu technického rozvoja.Prijal som a dodržiavam všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia osobné údaje ochrániť ešte lepšie ako ja a na spracovanie osobných údajov sa špecializujú.

K Vašim osobným údajom majú prístup spolupracovníci (spracovatelia):

·     MACHALKA s.r.o. zastúpená konateľkou Ing. Michaelou Sýkorovou

·     Jarmila Petrusková – ÚČTOVNÍCTVO A MZDY – účtovná firma spracúvajúca daňovú a účtovnú dokumentáciu

·     WebSupport s.r.o. firma poskytujúce domény a webhostingové služby

·     Slovenská pošta a.s. a Zásielkovňa s.r.o., zabezpečujúce doručovanie tovaru objednaného zákazníkom

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem však, že v takom prípade pri ich výbere budem klásť na spracovateľov minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania, ako na seba a budú doplnené do zoznamu spolupracovníkov (spracovateľov).

Poskytovanie osobných údajov mimo Európsku úniu

Osobné údaje spracúvame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú rovnakú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva  v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím kontaktujte prostredníctvom e-mailu: info@lamichaela.sk

·         Právo k informáciám, ktoré sú prístupné na tejto informačnej stránke  podľa zásad spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup k informáciám ma môžete  kedykoľvek vyzvať a v spolupráci so spracovateľmi doložím  v lehote 60 dní rozsah a formu spracovávaných osobných údajov.

·         Právo na doplnenie a zmenu

Pokiaľ sa niektoré z Vašich osobných údajov zmenia, alebo budú Vaše osobné údaje neaktuálne, alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

·         Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že  spracúvam Vaše údaje nepresne, domnievate sa, že robím spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu, môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ).

·         Právo na prenositeľnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup k informáciám – len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe v lehote 60 dní.

·         Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme Vaše osobné údaje z môjho systému a aj zo systému všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz  je lehota 90 dní.

V niektorých prípadoch som viazaný zákonnou  povinnosťou, napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda vymažem všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budem informovať  prostredníctvom e-mailu.

·         Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Pokiaľ budete mať pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rád pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som mohol prípadné pochybenia napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newslettera a obchodných informácií

E-maily s inšpiráciami, článkami či produktovými informáciami a službami a pozvánky týkajúce sa vzdelávania, prednášok, výstav či pozvánky na neformálne akcie alebo zákaznícke akcie Vám zasielame, pokiaľ ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ ešte zákazníkom nie ste, zasielame Vám ich len na základe vášho súhlasu.

V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujem si Vás uistiť, že všetci spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá́ aj po ukončení vzájomných vzťahov.. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Spracované dňa 1.1.2024

Poprad, Slovenská republika

                                                                                                                     Ing. Michaela Sýkorová

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.1.2024

 

Select your currency
EUR Euro